Xem tất cả
Sơ đồ hướng dẫn tham quan
Quảng cáo
 
  Tin tức      
90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (28/7/1929 – 29/7/2019)

Trong 90 năm qua, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng giai cấp; trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là người đặt cơ sở lý luận và nền tảng tư tưởng cho việc thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trong tác phẩm "Đường Kách mệnh", Người chỉ dẫn: "Công hội trước hết là để công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình, hai là để nghiên cứu với nhau, ba là để sửa sang cách sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ, bốn là để giữ gìn quyền lợi cho công nhân, năm là để giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới".

Những năm 1925 - 1928, nhiều tổ chức Công hội được thành lập ở các xí nghiệp vá phát triển, dần dần được thống nhất thành tổng Công Hội đỏ cấp tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hòn Gai).

Ngày 28/7/1929, tại số nhà 15 phố Hàng Nón, Hà Nội, Đại hội đại biểu Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ lần thứ nhất khai mạc. Đại hội đã quyết định thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ, thông qua Điều lệ và hệ thống tổ chức của Công hội, ra báo "Lao động" và tạp chí "Công hội Đỏ", bầu Ban Chấp hành Trung ương lâm thời do đồng chí Nguyễn Đức Cảnh làm Hội trưởng. Sự kiện thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ là mốc son chói lọi trong lịch sử phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam. Kể từ đây, giai cấp công nhân Việt Nam có một đoàn thể cách mạng rộng lớn, hoạt động có tôn chỉ, mục đích, đứng ra dẫn dắt phong trào. Tiếp đó, các tổng Công hội Đỏ ở miển Trung, miền Nam, được thành lập. Từ năm 1930, tổng Công hội Đỏ đã được hoạt động khắp cả nước. Trải qua các thời kỳ cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công Đoàn Việt Nam có nhiều tên gọi khác nhau để phù hợp với nhiệm vụ từng giai đoạn:

Công Hội đỏ (1929 – 1935)

Nghiệp đoàn Ái Hữu (1936 – 1939)

Công nhân Phản Đế (1939 – 1941)

Công nhân cứu quốc (1941 – 1945)

Tổng liên đoàn lao động Việt Nam (1946 – 1961)

Tổng Công Đoàn Việt Nam (1961 – 1988)

Tổng liên đoàn lao động Việt Nam (1961 đến nay)

Bộ chính trị ban chấp hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đã quyết định lấy ngày 28/7/1929, ngày họp đại hội thành lập tổng Công Hội đỏ đầu tiên ở miền Bắc Việt Nam, làm ngày thành lập Công Đoàn Việt Nam. Đại hội đại biểu Công Đoàn toàn quốc lần V (tháng 11/1983) họp tại thủ đô Hà Nội đã nhất trí thông qua nghị quyết lấy ngày 28/7/1929 làm ngày thành lập tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

Sự ra đời của Công đoàn Việt Nam có ý nghĩa to lớn, đánh dấu sự lớn mạnh của phong trào công nhân và sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam. Khẳng định luận điểm nổi tiếng của Lênin đó là “Giai cấp công nhân ở bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng chỉ phát triển và chỉ có thể phát triển bằng con đường Công đoàn, bằng sự tác động qua lại giữa Công đoàn và Đảng của giai cấp công nhân, chứ không thể bằng con đường nào khác’’.

Trải qua 90 năm hình thành và phát triển, tổ chức Công Đoàn Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, đã vận động, tổng hợp đông đảo công nhân, viên chức, lao động dưới ngọn cờ cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo để có những đóng góp to lớn trong thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; tổ chức và vận động công nhân, viên chức, lao động hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trong giai đoạn hiện nay, tổ chức Công đoàn xác định một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Phát triển đa dạng hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên ,người lao động. Đổi mới cơ chế hoạt động xã hội của công đoàn theo hướng góp phần đảm bảo quyền an sinh xã hội. Nâng cao năng lực đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động cán bộ công đoàn, chủ động xây dựng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật,xây dựng quan hệ hài hòa ổn định và tiến bộ

2. Tiến hành thường xuyên, đồng bộ chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục góp phần nâng cao năng lực chuyên môn , kỹ năng nghề nghiệp, tác phong nghề nghiệp, kỷ luật cho người lao động.chủ động thông tin về tỏ chức hoạt động công đoàn ,chú trọng công tác định hướng thông tin trên internet , mạng xã hội.tham gia xây dựng môi trường văn hóa tích cực trong các cơ quan đơn vị ,doanh nghiệp, khu công nghiệp ,đời sống tinh thần lành mạnh.chủ động tham mưu với cấp ủy,chính quyền đồng cấp về những vấn đề mới,diễn biến mới trong phohng trào công nhân,viên chức, lao động,tổ chức công đoàn.

3. Tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức ,nội dung,phương thức hoạt động công đoàn ,chú trọng công tác phát  triển đoàn viên ,thành lập công đoàn cơ sở gắn liền với việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn,đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng ,xây dựng đôi ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu ,nhiệm vụ.

4. Nâng cao hiệu quả công tác thi đua ,khen thưởng cho phù hợp với điều kiện sống ,làm việc công tác của cán bộ ,công nhân viên chức lao động.chú trọng phát triển ,bồi dưỡng ,nhân rộng các mô hình ,mang lại kinh tế xã hội cao

5. Thực hiện toàn diện và chất lượng công tác nữ công ở các cấp công đoàn, trọng tâm là quyền và công việc làm bền vững của lao động nữ ,xây dựng gia đình công nhân ,viên chức lao động no ấm,tiến bộ ,hạnh phúc,văn minh ,chăm lo tốt hơn con công nhân,viên chức lao động.

6. Chủ động hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế và khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn Việt Nam, phát huy hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế hỗ trợ cho hoạt động công đoàn.

7. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra giám sát công đoàn. Kiện toàn ủy ban kiểm tra và văn phòng ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp, từng bước nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác kiểm tra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

8. Tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính, quản lý tài sản công đoàn theo hướng chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, thực hiện phân phối công bằng, hiệu quả; xây dựng nguồn lực đủ mạnh để đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới

9. Đổi mới phương thức chỉ đạo, và phương thức thức hiện theo hướng lấy người lao động làm trung tâm. Đẩy mạnh cải cách hành chính phát huy dân chủ ,tăng cường trách nhiệm kỷ luật ,kỷ cương trong chỉ đạo ,điều hành và tổ chức.

Kế thừa truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, Công đoàn Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trong những năm qua luôn năng động, nhiệt huyết, sáng tạo, bám sát thực tiễn nhằm bảo vệ và mang lại lợi ích cho gần một trăm đoàn viên. Công đoàn Bảo tàng luôn phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên và người lao động. Thường xuyên tiến hành công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, tác phong nghề nghiệp, xây dựng chế độ chính sách để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho viên chức, người lao động; vận động, tập hợp đông đảo viên chức, người lao động hưởng ứng thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần đổi mới trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước./.

Hoa Ngọc


[ ]

Tin liên quan
CHUNG TAY HÀNH ĐỘNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ RÁC THẢI NHỰA
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
GIẢI BÁO CHÍ VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG TỈNH ĐIỆN BIÊN VÀ GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG “BÚA LIỀM VÀNG” LẦN THỨ VI NĂM 2019
HƯỞNG ỨNG NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6
HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MA TÚY, NGÀY QUỐC TẾ PHÒNG CHỐNG MA TÚY 26/6
CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2019 CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH ĐIỆN BIÊN
BAN CÔNG TÁC ĐẶC BIỆT TỈNH U ĐÔM XAY ĐẾN THAM QUAN BẢO TÀNG CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ CÁC ĐIỂM DI TÍCH CHIẾN TRƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ
ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN BẢO TÀNG CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ
NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 21/6
HỘI THI THỂ THAO CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH LẦN THỨ VI - 2019
 
  Thư viện ảnh
Liên kết website
Thống kê
 

 

Trang thông tin điện tử BẢO TÀNG CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ

Trưởng Ban biên tập: Ông Vũ Nam Hải - Giám đốc
Địa chỉ: Phố 3, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoai: Văn phòng: 0215.3.828208. Phòng bán vé tại Bảo tàng: 0215.3.831341; Mail: btctlsdbp@gmail.com
Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ